KIK Handvest

De volgende tien punten staan centraal in het beleid en de uitvoering van de bij KIK aangeslotenkinderopvangorganisaties en de onderlinge samenwerking. Op deze punten kunnen ouders en politiek ons aanspreken.


1. Ontwikkeling van het kind centraal
Kinderopvang is een faciliteit ten behoeve van ouders, maar vooral ook een omgeving waarin kleine kinderen zich kunnen ontplooien. Wij werken ontwikkelingsgericht, waarbij spelenderwijs leren het uitgangspunt is. We stellen ons ten doel een rijke opvoedingsomgeving aan te bieden waarin het kind zich vanaf de geboorte tot zijn of haar twaalfde jaar optimaal kan ontplooien. We bereiden kinderen optimaal voor op de basisschool en bieden een rijk opvoedingsklimaat doordat wij voortdurend investeren in veiligheid, kwaliteit, pedagogiek, personeel en locatie.


2. Veiligheid om te ontwikkelen
We observeren het kind aandachtig om er zicht op te hebben of het zich prettig en veilig voelt. Alleen dan kan  het zich immers echt goed ontwikkelen. We vinden de sociale en fysieke veiligheid van het kind van het grootste belang, waarbij we wel van mening zijn dat de kinderen uitdagingen nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. We willen geen cultuur creëren waarin de ontwikkeling van kinderen in het gedrang komt. Ook daarin zit de kwaliteit van goede kinderopvang.


3. Goed op de hoogte zijn van de wensen van ouders
Wij zien het als onze dagelijkse opdracht een partner in de opvoeding te kunnen zijn en elk kind te bieden wat het beste bij hem of haar past. Hiervoor zijn afstemming, overleg en informatie-uitwisseling erg belangrijk. We handelen zoveel mogelijk naar de wensen van de ouders, waarbij ons pedagogisch beleid, evenals wet- en regelgeving, het uitgangspunt vormt. Daarnaast overleggen we met oudercommissies, organiseren we klantenpanels en laten we tevredenheidsonderzoeken uitvoeren.

4. Maatschappelijk betrokken ondernemen
Als maatschappelijke kinderopvangorganisaties maken wij ons er hard voor dat in de kinderopvang behaalde rendementen worden geherinvesteerd in de kinderopvangorganisatie en besteed worden aan verbetering van de (kwaliteit van de) kinderopvang. Het grootste maatschappelijk rendement wordt behaald door gerichte besparingen en gerichte investeringen in de kinderopvang te combineren.
Wij garanderen dat de bijdragen van ouders en overheid uitsluitend ten goede komen aan de kinderopvang. Deze bijdragen investeren in we in zaken als veiligheid, kwaliteit, pedagogiek, personeel, locatie, groei en de borging van de kwaliteit van de eigen organisatie.


5. Voldoende en gekwalificeerd personeel
We zetten voldoende gekwalificeerde medewerkers in. Wet- en regelgeving zijn daarbij leidend. Locatiemanagement, hoger management en directie zijn minimaal op hbo-niveau opgeleid. Daarnaast beschikt het management over pedagogische kennis én kennis op het gebied van management en bedrijfsvoering. We beschouwen dit kennisniveau als vanzelfsprekend. Van onze medewerkers vragen we een Verklaring  Omtrent Gedrag (VOG) en bij sollicitaties vragen we om referenties.  Wij investeren bovendien continu in het kennisniveau van onze medewerkers door opleidingen en bijscholing.


6. Steun aan belangenverenigingen
We hechten veel waarde aan de mening de ouders, ook  via de oudercommissie en landelijk via de onafhankelijke  belangenverenigingen van ouders in de kinderopvang . Bovendien zijn we aangesloten bij de Klachtencommissie Kinderopvang, bij de Klachtenkamer Oudercommissie en de Geschillencommissie Kinderopvang.


7. Samenwerking met onderwijs
We werken graag samen met het primair onderwijs. Juist voor kinderen op de buitenschoolse opvang vinden wij contacten met het onderwijs van belang. Met het beroepsonderwijs werken we aan de verdere verbetering van onderwijsmethoden en daarmee aan de kwaliteit van de opleidingen tot pedagogisch medewerker. Ten slotte financieren we (deels) de leerstoel Kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam.

8. Oog voor de toekomst van de kinderopvang
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat goede kinderopvang kinderen veel extra’s biedt: sociaal, emotioneel, cognitief en motorisch zijn zij verder in hun ontwikkeling dan leeftijdsgenootjes die geen kinderopvang hebben genoten . Bovendien heeft gericht investeren in kinderopvang een positief effect op het opleidingsniveau van kinderen . Om de kwaliteit van de kinderopvang ook in de toekomst te waarborgen en vergroten, steunen we initiatieven vanuit de branche en daarbuiten die zich hier hard voor maken.


9. Proactieve gesprekspartners
Wat betreft de belangen van kinderen en de continuïteit van de organisatie laten we onze stem breed horen. We zijn een  proactieve gesprekspartner van de landelijke en gemeentelijke overheid, onderwijsorganisaties en andere stakeholders op het gebied van kwalitatieve kinderopvang en het jeugdbeleid in Nederland.


10. Kwaliteitscertificering
Alle KIK-organisaties zijn kwaliteit gecertificeerd. Dit betekent dat wij vrijwillig voldoen aan een groot aantal extra kwaliteitsnormen. Jaarlijks worden we op deze normen gecontroleerd door onafhankelijke onderszoeks- en controle-instellingen en wordt bepaald welke organisaties de certificering mogen behouden.

 

Datum: december 2011